; ;

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP)

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là tổ chức Việt Nam chuyên nghiên cứu và can thiệp y tế công cộng. Tổ chức được thành lập vào năm 1999 với tên gọi Công ty Tư vấn Đầu tư Y tế (CIHP). Năm 2009, khi có cơ hội đăng ký là tổ chức phi chính phủ, Trung tâm Sáng kiến ​​Sức khỏe và Dân số (CCIHP) đã được đăng kí dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). 

Với trên 20 năm hoat động, CCIHP tiếp tục tin tưởng rằng mọi người sẽ có thể tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao và có cơ hội có cuộc sống trọn vẹn. 

Để đạt được các thành tựu này, CCIHP sử dụng các tiếp cận dựa trên quyền sức khỏe, tập trung vào các nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương. CCIHP có hợp tác chặt chẽ với vác cơ quan của Chính phủ, các đối tác nhằm thúc đẩy công bằng xã hội, công bằng và bình đẳng để đảm bảo rằng mọi người đều có thể thực hiện quyền của mình đối với sức khỏe. CCIHP đạt được các thành tựu này bằng cách gắn kết các cộng đồng thông qua các sáng kiến can thiệp sáng tạo và các nghiên cứu chuyên sâu nhằm giúp thông tin trong xây dựng và chỉnh sửa các chính sách về sức khỏe.