; ;

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI (ISDS)

Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). ISDS được thành lập ngày 27 tháng 5 năm 2002 theo Quyết định 486/TC-LHH. Đến nay, ISDS đã trở thành một trong những cơ quan nghiên cứu có uy tín ở Việt Nam vì chất lượng của công việc và những cam kết ứng dụng kiến thức khoa học vào việc giải quyết các vấn đề quốc gia – vừa cung cấp kiến thức vừa tạo ảnh hưởng dẫn đến thay đổi tích cực.

Tầm nhìn

Đưa Việt Nam trở thành một quốc gia thịnh vượng, nơi mà mà tiếng nói mọi người được lắng nghe, công lý xã hội được thực thi, đa dạng xã hội được cổ vũ và xã hội bình đẳng cho mọi người.

Sứ mệnh

Tìm ra và thực hiện những nghiên cứu độc lập, chất lượng cao giúp đưa ra những đề xuất đột phá, có bằng chứng và có tính thực tiễn thúc đẩy sự phát triển bền vững, dung hợp cho xã hội Việt Nam cũng như đóng góp các giải pháp cho những vẫn đề trong khu vực và thế giới.